SNEII XIII Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

SNEiI'2023

13-14 kwietnia 2023

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska


WEiI

Strona główna    Program sympozjum   Organizatorzy   Komitet organizacyjny   Komitet naukowy   Pliki do pobrania   Patronat   Sponsorzy


Zapraszamy do przesyłania pełnych tekstów referatów na adres s.styla@pollub.pl. Będą one recenzowane przez członków Komitetu Naukowego oraz wydane w materiałach pokonferencyjnych. Prosimy o przesyłanie tekstów do dnia 30.05.2023. Formatka do artykułu


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na XIII Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków, SNEiI 2023, które odbędzie się w dniu 13-14 kwietnia 2023 roku w formie stacjonarnej na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie.

Organizatorami Sympozjum są studenci naszych kół naukowych.

Sympozjum jest okazją do integracji środowiska studentów zainteresowanych praktycznymi zastosowaniami elektrotechniki, elektroniki, automatyki, mechatroniki, inżynierii biomedycznej oraz informatyki.

Podczas Sympozjum planowane jest kilka paneli, na których będą przedstawiane prezentacje studenckie, a w trakcie głównego, otwartego panelu zaproszeni goście-prelegenci z innych uczelni i instytucji zewnętrznych zaprezentują referaty naukowe dla studentów i pracowników.


UCZESTNICTWO W SYMPOZJUM BEZPŁATNE.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA BEZPŁATNA.

Informacje dla uczestników

Do niedzieli 9 kwietnia 2023 roku należy przesłać zgłoszenie na adres s.styla@pollub.pl lub do organizatorów sympozjum. Zgłoszenie powinno zawierać tytuł, autorów, nazwę koła naukowego. Dodatkowo, należy wydrukować i przesłać podpisany skan zgody na przetwarzanie informacji osobowych (RODO). Przewidywany czas wystąpienia na Sympozjum to 10-15 min.

Po Sympozjum czekamy na pełne teksty referatów, które będą recenzowane przez członków Komitetu Naukowego. Wybrane i pozytywnie zrecenzowane opracowania zostaną skierowane do druku w czasopismach naukowo-technicznych punktowanych na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub zostaną wydane w materiałach pokonferencyjnych w formie elektronicznej w postaci monografii.


 

REGULAMIN

XIII Sympozjum Naukowego Elektryków i Informatyków

organizowanego przez studentów kół naukowych Politechniki Lubelskiej

 


1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniach 13-14 kwietnia 2023 roku na terenie budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38A, podczas spotkania zwanego dalej panelem dyskusyjnym.

2.    Udział w panelu dyskusyjnym jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

3.    Uczestnik panelu dyskusyjnego jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.

4.    Panel dyskusyjny będzie fotografowany dla potrzeb dokumentacyjno-promocyjnych konferencji/sympozjum. Uczestnictwo w panelu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach fotograficznych zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ) art 81.

 

Klauzula informacyjna

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Lubelska z siedzibą w Lublinie ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin.

Inspektorem ochrony danych w Politechnice Lubelskiej jest Pan Tomasz Joński, e.mail: t.jonski@pollub.pl

Państwa dane osobowe (wizerunek) przetwarzane będą wyłącznie w celu dokumentacyjno-promocyjnym konferencji/sympozjum, umieszczenia na stronie internetowej konferencji/sympozjum, przetwarzane i przechowywane nie dłużej niż do daty organizacji i rozpoczęcia kolejnego Sympozjum Naukowego Elektryków i Informatyków.

Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, zmieniania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Posiadają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w związku z panelem dyskusyjnym , brak zgody spowoduje brak możliwości udziału Państwa w panelu.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa odrębnej zgody podczas uczestnictwa w imprezie.Uwagi lub błędy na stronie proszę zgłaszać na adres: a.kociubinski@pollub.pl